WARSZTATY DLA JST


W ramach prowadzonej działalności dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkich zainteresowanych oferujemy:

  • Warsztaty w zakresie tworzenia projektów programów polityki zdrowotnej
  • Warsztaty w zakresie tworzenia strategii ochrony zdrowia psychicznego

Informacje szczegółowe: akademiapromocjizdrowia@gmail.com / 793-315-888

Warsztaty tworzenia PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ
dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego

1. Podstawowe informacje

Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących programów polityki zdrowotnej (PPZ), a także wykształcenie umiejętności tworzenia projektów PPZ oraz pozyskiwania środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na ich realizację*.

2. Prowadzące szkolenie

dr n. o zdr. Karolina Sobczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, praktyk zdrowia publicznego w dziedzinie ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia
dr n med. Joanna Woźniak-Holecka – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, praktyk zdrowia publicznego w dziedzinie promocji zdrowia

3. Program szkolenia

1. Promocja zdrowia w polityce zdrowotnej.
2. Podstawy prawne realizacji PPZ.
3. Konstrukcja projektu PPZ zgodnie z wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) – instytucji opiniującej PPZ.
• problem zdrowotny i epidemiologia – pozyskiwanie danych statystycznych i epidemiologicznych;
• konstrukcja celów i określenie mierników efektywności;
• kryteria doboru populacji docelowej;
• wybór interwencji w programie;
• uzasadnienie skuteczności planowanych działań – pozyskiwanie danych naukowych;
• planowanie budżetu i koszty;
• monitoring i ewaluacja PPZ.
4. Pozyskiwanie dofinansowania NFZ na realizację PPZ.
5. Sporządzanie wniosku do AOTMiT o wydanie opinii o PPZ.
6. Sporządzanie wniosku do wojewody o wydanie opinii dotyczącej zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej

4. Czas trwania szkolenia: 6h

5. Miejsce: siedziba JST

6. Koszt szkolenia: wycena indywidualna

7. Potwierdzenie udziału w szkoleniu: zaświadczenie

*Zgodnie z art. 48d. 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 poz. 581) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Warsztaty tworzenia STRATEGII OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego

1. Podstawowe informacje

Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących strategii ochrony zdrowia psychicznego (SOZP), a także wykształcenie umiejętności opracowywania lokalnych SOZP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Prowadzące szkolenie

mgr Karolina Sobczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, praktyk zdrowia publicznego w dziedzinie ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia
dr. n med. Joanna Woźniak-Holecka – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, praktyk zdrowia publicznego w dziedzinie promocji zdrowia

3. Program szkolenia

1. Ochrona zdrowia psychicznego w promocji zdrowia.
2. Zadania gminy w obszarze ochrony zdrowia psychicznego.
3. Podstawy prawne opracowywania lokalnych SOZP.
4. Konstrukcja lokalnej SOZP
• pozyskiwanie danych statystycznych i epidemiologicznych;
• ocena zasobów gminnych;
• ocena potrzeb lokalnej społeczności;
• konstrukcja celów i określenie mierników efektywności;
• planowanie interwencji podejmowanych w ramach SOZP;
• planowanie budżetu i koszty;
• monitoring i ewaluacja SOZP.

4. Czas trwania szkolenia: 6h

5. Miejsce: siedziba JST

6. Koszt szkolenia: wycena indywidualna

7. Potwierdzenie udziału w szkoleniu: zaświadczenie

*Zgodnie z art. 48d. 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 poz. 581) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.