OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO


Opracowanie projektu STRATEGII OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

1. Podstawowe informacje

Oferta obejmuje utworzenie projektu strategii ochrony zdrowia psychicznego dla konkretnej Jednostki Samorządu Terytorialnego z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

2. Elementy składowe oferty

1) Opracowanie gminnej strategii ochrony zdrowia psychicznego, zawierającej:
• wprowadzenie (podstawa prawna sporządzenia Strategii, opis problematyki ochrony zdrowia psychicznego oraz zadania gminy w tym obszarze);
• ocenę gminnych zasobów mających zastosowanie w działaniach prozdrowotnych nakierowanych na podejmowanie przez społeczność lokalną zachowań ukierunkowanych na ochronę, umacnianie i zwiększanie potencjału zdrowia psychicznego, w działaniach z zakresu promocji oraz profilaktyki zdrowia psychicznego, w udzielaniu wsparcia i opieki wobec osób z zaburzeniami psychicznymi;
• ocenę potrzeb lokalnej społeczności w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, sporządzoną w oparciu o dane pozyskane przez Wykonawcę z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dane zgromadzone przez Wykonawcę poprzez przeprowadzenie badania kwestionariuszowego wśród mieszkańców gminy;
• uzasadnienie wdrożenia strategii;
• cel główny i cele szczegółowe;
• planowane interwencje;
• szacunkowy kosztorys i źródła finansowania;
• plan monitoringu i ewaluacji strategii.
2) Usługa doradcza

3. Kwalifikacje autorów projektów programów ochrony zdrowia psychicznego

Projekty są opracowywane przez dr n. o zdr. Karolinę Sobczyk oraz dr n. med. Joannę Woźniak-Holecką – pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, będących praktykami zdrowia publicznego w dziedzinie promocji zdrowia oraz ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia.

4. Koszt usługi: cena ustalana indywidualnie dla konkretnej JST

Informacje szczegółowe: akademiapromocjizdrowia@gmail.com / 793-315-888