Oferta


Programy Polityki Zdrowotnej

Gwarancja pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – wymaganej dla realizacji PPZ zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pokaż więcej

Strategie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Strategie opracowywane obligatoryjnie przez wszystkie JST zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022.

Pokaż więcej

Regionalne Srategie Polityki Zdrowotnej

Dokumenty obejmujące m.in. lokalną diagnozę demograficzno-epidemiologiczną, ocenę zasobów ochrony zdrowia, ocenę potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności oraz priorytety dla lokalnej polityki zdrowotnej.

Pokaż więcej

Warsztaty dla JST

Warsztaty opracowywania Programów Polityki Zdrowotnej oraz Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Pokaż więcej